Algemene Voorwaarden

Introductie
Deze algemene voorwaarden zijn toepasbaar op klanten die gebruik maken van de diensten van ANNONCÉ CATERING. Lees deze algemene voorwaarden aandachtig aangezien ze slaan op alle diensten die ANNONCÉ CATERING aanbiedt. ANNONCÉ CATERING mag deze algemene voorwaarden ten alle tijden op eigen goeddunken herzien. Door het plaatsen van een bestelling bij ANNONCÉ CATERING stemt de klant in met deze algemene voorwaarden. Opdrachtgevers kunnen contact zoeken met ANNONCÉ CATERING om over details van de gewenste catering service te onderhandelen.

1.Definities
1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder catering en/ of contract catering: Het op basis van een ( duur ) overeenkomst verzorgen van catering in de vorm van lunchverzorging, party catering in de ruimste zin van het woord bij bedrijven, particulieren, overheid en instellingen.
1.2 Opdrachtgever: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die aan de opdrachtnemer opdracht geeft tot het verrichten van cateringactiviteiten. Hier ook wel aangeduid als ANNONCÉ CATERING.
1.3 Opdrachtnemer: Iedere natuurlijke of rechtspersoon, welke deze voorwaarden conform artikel 2 van toepassing heeft verklaard op de te sluiten of gesloten overeenkomsten, handelend over catering in de ruimste zin van het woord.

2. Toepasselijkheid en bekendmaking
2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en/of overeenkomsten tot uitvoering van catering c.q. management van catering door de opdrachtgever en/of opdrachtnemer gedaan aan of aangegaan met respectievelijk (mogelijke) opdrachtgevers, voor zover jegens die deze voorwaarden bekend zijn gemaakt en schriftelijk van toepassing zijn verklaard op uitingen van de aanbieder of opdrachtnemer. Zij vormen dan een onverbrekelijk onderdeel van de individuele offertes en/of overeenkomsten.
2.2 Tenzij schriftelijk of gedeeltelijk anders overeengekomen worden in gevolge de in artikel 2.1 van toepassing verklaarde voorwaarden geacht door de opdrachtgever te zijn geaccepteerd. Inkoop of andere voorwaarden die de opdrachtgever hanteert zijn derhalve zonder expliciete schriftelijke erkenning door de opdrachtnemer, voor het geheel of delen daarvan, nimmer van toepassing op de hier bedoelde offertes en/of overeenkomsten.
.

3. Prijzen
3.1 De prijzen die zijn opgenomen zijn per persoon of per stuk, tenzij anders vermeld, en exclusief BTW. Daarnaast kunne extra personeels-, materiaal- en/of transportkosten in rekening worden gebracht.
3.2 Prijzen kunnen eens per jaar worden verhoogd volgens de afgesproken contractuele indexering. Daarnaast kunnen prijzen tussentijds worden aangepast als gevolg van een stijging van de grondstofprijzen, meer dan de afgesproken indexering, of in geval van prijsstijgingen als gevolg van calamiteiten.

4. Offerte
4.1 Voor recepties, lunches, diners op maat en overige bijzondere evenementen kan een offerte worden aangevraagd.
4.2 Alle offertes in welke vorm dan ook zijn geheel vrijblijvend tenzij schriftelijk anders is gemeld.
4.3 Indien anders gemeld en derhalve de offerte voor de opdrachtnemer bindend is zal dit niet langer zijn dan 45 dagen te rekenen vanaf de datum waarop de offerte door opdrachtnemer is uitgebracht.

5. Totstandkoming overeenkomst
5.1 De inhoud van de overeenkomst wordt geacht volledig en als enig document te zijn neergelegd in de opdrachtbevestiging. Indien de opdrachtgever een opdracht verstrekt op basis van een offerte van opdrachtnemer en opdrachtnemer geen opdrachtbevestiging heeft gemaakt wordt de inhoud van de overeenkomst geacht volledig te zijn weergegeven in de offerte en de opdracht. De overeenkomst wordt geacht tot stand gekomen te zijn op het moment van verzending van de opdrachtbevestiging door ANNONCÉ CATERING, indien en voor zover de opdrachtgever niet binnen 10 werkdagen na verzenddatum schriftelijk heeft aangegeven daarmee niet akkoord te zijn.

6. Bestel- en annuleringstermijnen
6.1 Opdrachtgevers kunnen een bestelling plaatsen door contact op te nemen met ANNONCÉ CATERING. Elke bestelling specificeert ANNONCÉ CATERING, de menu’s, de hoeveelheid maaltijden, de toegepaste prijs en bezorg informatie, inclusief tijd en locatie van de gewenste levering.
6.2 Voor nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen van bestaande bestellingen na de verstreken bestel- of annuleringstermijn zal ANNONCÉ CATERING alles in het werk stellen om deze te verwerken. Voor deze nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen vragen wij u om contact op te nemen met ANNONCÉ CATERING, zodat we in goed overleg kunnen kijken wat wij voor u kunnen betekenen.
6.3.1 Bij annulering van opdrachtgever van een reservering/opdracht meer dan 3 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worden verricht/geleverd is de klant gehouden 50% van de reserveringswaarde te betalen.
6.3.2 Bij annulering van opdrachtgever van een reservering/opdracht minder dan 2 maanden voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worde verricht/geleverd is de klant gehouden 75% van de reserveringswaarde te betalen. 6.3.3 Bij annulering van opdrachtgever van een reservering/opdracht minder dan 1 maand voor het tijdstip waarop krachtens de overeenkomst de eerste dienst zal moeten worde verricht/geleverd is de klant gehouden 100 % van de reserveringswaarde te betalen.
6.4 Aanvullingen c.q. wijzigingen op de orderbevestiging zijn voor partijen slechts bindend, indien deze door partijen schriftelijk zijn vastgelegd in de vorm van een aanhangsel. De aard van de wijzigingen zal daarbij nadrukkelijk worden aangegeven.
6.5 Indien door verandering van omstandigheden bij de opdrachtgever of door enig andere oorzaak de overeenkomst, aanvullingen of wijzigingen zou moeten ondergaan, zal dit uitsluitend geschieden na overeenstemming tussen partijen. De wijziging en datum van wijziging zal schriftelijk worden vastgelegd.
6.6 ANNONCÉ CATERING zal indien nieuwe bestellingen, wijzigingen of annuleringen altijd bevestigen.
6.7 Indien zich wetswijzigingen of door overheidsinstanties bepalingen worden uitgegeven dan wel uitleg van wetgeving aanmerkelijk wijzigt, waardoor de gesloten overeenkomst wijzigt zullen evenwel nadelige aspecten daarvan niet voor risico van de opdrachtnemer komen, tenzij en voor zover dit bij nadere overeenkomst alsnog expliciet wordt overeengekomen.

7. Facturen
7.1 De opdrachtgever stemt in met het ontvangen van elektronische facturen via email voor hun bestellingen bij ANNONCÉ CATERING.

8. Betaling en niet tijdige betaling
8.1 Indien betaling na ontvangst van een factuur is overeengekomen, dan zal deze betaling dienen plaats te vinden binnen 7 dagen na factuurdatum
. Het is opdrachtgever niet toegestaan ter zake van zijn betalingsverplichtingen verrekening of korting toe te passen tenzij zulks door de opdrachtnemer in de overeenkomst is toegestaan. Minimaal 50% van het factuurbedrag dient vooraf betaald te worden.
8.2 Over de betaling die niet tijdig is verricht brengt de opdrachtnemer rente in rekening vanaf het verstrijken van de betalingstermijn tot de dag van ontvangst van het verschuldigde bedrag Deze rente is gelijk aan minimaal de wettelijke rente.
8.3 Indien betaling moet worden bewerkstelligd door derden komen de incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De incassokosten worden gesteld op 15 % van het te vorderen bedrag met een minimum van euro 500.-

9. Levering
9.1 Levering geschiedt op de afgesproken tijd en plaats.
9.2 ANNONCÉ CATERING is indien overmacht niet aansprakelijk voor de onvoorziene omstandigheden naar aanleiding van de overmacht. Indien levering of uitvoering door overmacht bij een van de partijen geheel of ten dele niet kan plaatsvinden, geeft zulks geen recht tot ontbinding of vermindering van de totaalprijs of schadevergoeding.

10. Onder aanneming
10.1 Opdrachtnemer kan de overeenkomst slechts na schriftelijke toestemming van de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk laten uitvoeren door derden. Opdrachtnemer zal voor zo ver mogelijk met de wensen van opdrachtgever rekening houden. Deze toestemming is niet vereist voor eenmalige werkzaamheden. Van dit laatste zal de opdrachtgever steeds vooraf in kennis worden gesteld.

11. Maaltijden
11.1 Maaltijden kunnen gekozen worden uit een aangeboden verzameling op de website. Alle foto’s die gebruikt worden op de website zijn ter indicatie
.
11.2 Maaltijden kunnen allergieën bevatten. Voor meer informatie over allergieën, neem contact op met ANNONCÉ CATERING.

12. Privacy
12.1 ANNONCÉ CATERING doet er alles aan uw persoonlijke gegevens te waarborgen zover dat kan.

13. Aansprakelijkheid
13.1 ANNONCÉ CATERING aanvaardt uitsluitend de wettelijke verplichting tot schadevergoeding indien en voor zover de afnemer bewijst dat de schade veroorzaakt is door grove schuld of ernstige nalatigheid van ANNONCÉ CATERING. De hieruit voortvloeiende aansprakelijkheid voor schade wordt uitdrukkelijk beperkt tot het bedrag van de order, die tot schade heeft geleid.
13.2 ANNONCÉ CATERING is aansprakelijk voor schade die door haar personeel wordt veroorzaakt. Deze aansprakelijkheid is evenwel beperkt tot de omvang en in die gevallen waarin de verzekeraar van opdrachtnemer deze krachtens de afgesloten polis met opdrachtnemer heeft erkend. Zodra zich schade voordoet zal de opdrachtnemer haar desbetreffende vordering op de verzekeraar overdragen. Een kopie van de polis en de hierop betrekking hebbende betalingswijzen zal door opdrachtnemer op verzoek aan opdrachtgever ter beschikking worden gesteld.
13.3 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door personeel en/of gasten van opdrachtgever of derden.
13.4 Alle de ter uitvoering van de cateringovereenkomst met opdrachtgever ter beschikking gestelde zaken van opdrachtnemer en/ of onderaannemers welke op de betreffende locatie van catering verblijven dienen ter verzekering te zijn gesteld door opdrachtgever. Nimmer kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gesteld voor schade aan opdrachtgever of derden, veroorzaakt door welke situatie dan ook door voornoemde zaken.

14. Service
14.1 De opdrachtgever mag verwachten dat ANNONCÉ CATERING de nodige zorg draagt voor uw bestellingen. U mag verwachten dat uw bestelling tijdig en naar uw wens wordt afgeleverd.
14.2 Indien opdrachtgever van mening is dat de uitvoering van de dienstverlening in belangrijke mate afwijkt van de overeenkomst met opdrachtnemer, zal opdrachtgever opdrachtnemer hiervan onverwijld in kennis stellen.
14.3 De onder artikel14.2 bedoelde schriftelijke kennisgeving omvat een omschrijving van tijdsstip, plaats en specificatie van de geconstateerde afwijkingen c.q. tekortkoming ( en ).
14.4 Opdrachtnemer heeft het recht na deze kennisgeving hetgeen te herstellen of opnieuw uit te voeren is, binnen de kortst mogelijke tijd te herstellen c.q. uit te voeren. Tot enige verdergaande aansprakelijkheid is opdrachtnemer niet gehouden, met name ook niet tot het betalen van schade vergoeding.
14.5 De verplichtingen van de opdrachtgever: - ANNONCÉ CATERING verwacht dat de opdrachtgever volledige en adequate informatie verstrekt.

15. Restbepaling
15.1 Alle geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van vestiging van de opdrachtnemer tenzij door deze een andere plaats wordt gekozen. Op alle offertes en/of overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
Annoncé Catering
KvK nr. 27284129
GOUDA
Copyright 2020